บทความที่น่าสนใจ – ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทคโนโลยีแห่งอนาคต Gig Economy และโลกการทำงานที่ไม่เหมือนเดิม, ดร. เสาวณี จันทะพงษ์ นางสาวพัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์. 31 พ.ค. 2560

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/pages/others.aspx